เอกสารที่เกี่ยวข้องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาพ.ศ.2561.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.75 KB
คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.58 KB
ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารุ่น 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.41 KB
ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกาาที่ต่ำกว่าปริญญาของวชช. พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 683.89 KB
ระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.87 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.75 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.6 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.47 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.52 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.96 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.75 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.01 KB
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.08 KB