อำเภอรือเสาะ
หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ
เปิดสอน  :  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ระยะทาง  :  64 km.
สถานที่จัดการเรียน  :  ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ