ข่าวงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ
งานวิจัย

:: งานวิจัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ::
 
ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย เอกสาร
1. การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด : กรณีศึกษากลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดนราธิวาส ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ Click
2. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยแบบทวิภาษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ Click
3. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นางฟาทูณี มะมีเยาะ Click
4. ปริมาณสารอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาน้ำ จากลำไผ่พันธุ์กิมซุง ในพื้นที่บ้านทุ่งเกร็ง อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายสาคร ปานจีน Click 
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,14:05   อ่าน 1805 ครั้ง