แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่ม 1
1.ปก
2.คำนำ
3.สารบัญ
4.ส่วนที่ 1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
5.ส่วนที่ 2 ทิศทางการกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชน
6.ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์การศึกษา
7.ส่วนที่ 4 การกำกับติดตามและประเมินผล
8.ภาคผนวก
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่ม 2
1. ปกแผนฏิบัติราชการ
2.สารบัญ
3.สรุปโครงการ ยุทธศาสตร์1-2
4.โครงการตามยุทธศาสตร์1-2
5.สรุปโครงการยุทธศาสตร์3
6.โครงการตามยุทธศาสตร์ 3
7.สรุปโครงการยุทธศาสตร์4
8.โครงการยุทธศาสตร์4
9.สรุปโครงการยุทธศาสตร์ 5
10.โครงการตามยุทธสาตร์ที่ 5
11.สรุปโครงการยุทธศาสตร์ 6