องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 1 ระบบปฎิบัติการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 อุปกรณ์ประมวลผลภายในคอมพิวเตอร์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 .1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 .2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 3 .3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4  อุปกรณ์รับข้อมูลและส่งออกข้อมูล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.88 KB