วิชาองค์การ
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ
แบบฝึกหัดหลังเรียน 
http://gg.gg/O_Unit_1
หน่วยที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐ
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ห้องเรียนกลุ่มที่ 1
http://gg.gg/O_Unit_2_1
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ห้องเรียนกลุ่มที่ 2
http://O_Unit_2_2