อำเภอเมือง
หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
เปิดสอน  :  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
                 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                 สาขาวิชาการบัญชี
                 สาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ระยะทาง  :  100 เมตร
สถานที่จัดการเรียน  :  อาคารเรียน 4 ชั้น (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ห้องเรียน  :  ห้องเรียน อบต.จวบ
                  ห้องเรียน อบต.ดุซงญอ
                  ห้องเรียนโรงเรียนบ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง
                  ห้องเรียนโรงเรียนบ้านตันหยงมัส อำเภอระแงะ