ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยที่ 1  ข้อมูลและสารสนเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.72 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยที่2 การจัดการและบริหาร
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.32 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หน่วยที่3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.11 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.52 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
SDLC
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.03 KB
ระบบการสื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ
POSDCORB1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.07 KB