อำเภอสุไหงโก-ลก
หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก
เปิดสอน  :  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ระยะทาง  :  66 km.

สถานที่จัดการเรียน  :  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ห้องเรียน  :  ห้องเรียนแว้ง (โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม)