พนักงานราชการ

นายซำซูเด็ง มามุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวยูวารียะห์ มานิตย์พันธ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวโรสณาณีย์ เซ็งอาลามีน
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนูรีซัน บาหะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายบูรฮัน หะยีดือราแม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนีซา สุหลง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางฟาทูณี มะมีเยาะ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นายอิบรอเฮม แวหะมะ
นักวิชาการศึกษา

นางธาราพร จันทร์อ่อน
นักวิชาการศึกษา

นางสุนิดา เจตมหันต์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี
เจ้าพนักงานธุรการ