อนุกรรมการวิชาการ

นายยุทธนา พรหมณี
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บดินทร์ แวลาเตะ
รองประธานอนุกรรมการ

นายสมมาศ ประทุมวัลย์
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายทอง แก้วฉาย
อนุกรรมการ

นายระวิ แก้วสุกใส
อนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ
อนุกรรมการ

นายสมาน ผ่านพรม
อนุกรรมการ

นางสาธิยา บือชา
อนุกรรมการ

นายกีรติ วงศ์อัครวินท์
อนุกรรมการ

นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์
เลขานุการอนุกรรมการ

นางฟาทูณี มะมีเยาะ
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ