จ้างเหมาบริการ

นายจำเป็น ปิยรัตน์
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ

นางสาวรานีซะ หะมิ
นักการจัดการทั่วไป

นางพัชรนันท์ เสาร์ศรีน้อย
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวซาริฮา หมะหมีน
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาววีรนุช บื่อราเฮง
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม

นางสาวสุธิดา สามะ
เจ้าหน้าที่งานหน่วยจัดการศึกษา

นายนิเซ็ง จินาแว
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

นางสาวอารมา แกมะ
เจ้าหน้าที่งานหน่วยจัดการศึกษา

นางสาวฟาซีละห์ ยา
เจ้าหน้าที่งานหน่วยจัดการศึกษา

นางสาวฮัพเสาะ บากา
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวแวรุสนานี แวสุหลง
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวมูรนี บาโด
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานโครงการพิเศษ

นายไฟซอล เย็ง
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

นางอมลวรรณ ยอดรัก
เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

นางสาวบุษยา เอียดแก้ว
เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ

นางสาวจิติมา สะมะแอ
เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

นางสาวนูรฮูดา ดาแม
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษา

นางสาวนูรีซัน ฤทธิพล
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษา

นายยะฮารี ดอเล๊าะ
เจ้าหน้าที่งานจัดสวน

นายซูไฮมี นิเต๊ะ
เจ้าหน้าที่งานจัดสวน

นายมะสักรี สามะดอหะแม
เจ้าหน้าที่งานจัดสวน

นายมะตอลา ฮารีม๊ะ
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

นายซาบือรี สะมะนอ
เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ

นางสาวซารีนา บินเจะมาลี
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

นางสาวคอลีเยาะ ลาเตะ
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

นางสาวฟัตตู เจ๊ะมะเจ
เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

นายดำ แดงรัตน์
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย

นายออง ทองคุปต์
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย

นายอาทิตย์ แดงรัตน์
เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย

นายอัลซอรีย์ สาและ
นักประชาสัมพันธ์

นายซุกรัน มาหะมะ
งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวภัทรสุดา สินุธก
นักจัดการทั่วไป(โภชนาการและอาหาร)

นางสาวโรสลัยลา มะสาแม
นักจัดการทั่วไป(นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์)