แผนกลยุทธ์การศึกษา ระยะ 5 ปี
แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
1.ปกหน้า_Strategy Plan
2.คำนำ_Strategy Plan
3.ปะหน้าส่วนที่ 1
4.ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด_Strategy Plan
5.ปะหน้าส่วนที่ 2
6.ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม_Strategy Plan
7.ปะหน้าส่วนที่ 3
8.ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์การศึกษา_Strategy Plan
9.ปะหน้า ส่วนที่ 4
10.ส่วนที่ 4 การนำแผนไปปฏิบัติ_Strategy Plan
11.ภาคผนวก_Strategy Plan
12.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5