ฝ่ายบริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายยุทธนา พรหมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นางสาธิยา บือซา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายสาคร ปานจีน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส