กรรมการสภาวิทยาลัย

นายธีระ อัครมาส
ประธานกรรมการ

นายศุภชัย รุ่งอารยะทรัพย์
รองประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ
กรรมการ

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม
กรรมการ

นายยูโซะ ตาเละ
กรรมการ

นายไพศาล ตานีเห็ง
กรรมการ

นางสุชาดา พันธ์นรา
กรรมการ

นายกิตติ หวังธรรมมั่ง
กรรมการ

นายไพศาล ตอยิบ
กรรมการ

นายดุสิต สาวดี
กรรมการ

นายสาราหุดิน อาบู
กรรมการ

ผศ.ดร.วันชัย แก้วหนูนวล
กรรมการ

นายยุทธนา พรหมณี
กรรมการ

นางสาธิยา บือซา
เลขานุการ

นางสาวฐิตาภรณ์ อุสัยหนี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวฮัพเซาะห์ บากา
ผู้ช่วยเลขานุการ