ข้าราชการ

นายยุทธนา พรหมณี
ครู คศ.3

นางสาธิยา บือซา
ครู คศ.3

ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์
ครู คศ. 3

นายสาคร ปานจีน
ครูคศ. 2

นางสุพรรณี พรหมชัย
ครู.คศ.2

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ
ครู คศ.2

นายทวีบุญ เชาวะเจริญ
ครู คศ. 2

นางซูไฮลา มาหะมะ
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย พจน์เพริศ
ครู คศ.2

นางสาวรจเลข สกนธวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวสาธิกา คงคุณ
ครู คศ.2

นางมารีนี กอรา
ครูผู้ช่วย

นางสาวยาวารี สะอีดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาลีซะห์ ดะยี
ครูผู้ช่วย