เอกสารที่เกี่ยวข้องการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1/2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.62 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.91 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.01 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.7 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.19 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.72 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.92 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.48 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.94 KB
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.71 KB
โครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.03 KB
คู่มือการใช้งาน ระบบบริการนักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชนพุทธศักราช 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 683.89 KB
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.87 KB