ข่าวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม

          กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง)

ได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในกิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม หัวข้อการเคารพกฎระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม,ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช. ,การพัฒนาบุคลิกภาพ+การพูดในที่ชุมชนโดยเน้นการปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รุ่น

                รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑,๑๒,๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๘

                รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖,๑๗,๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๘

                รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๙,๒๒,๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๘

                รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๔,๒๕,๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2558,09:02   อ่าน 2811 ครั้ง