ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1517325
Page Views 3102157
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วิดีโอกิจกรรม
สำรวจความต้องการชุมชนรือเสาะ
ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการการท่องเที่ยวชุมชน ต.ภูเยาทอง อ.สุคิริน
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและป่าชุมชน อ.สุคีริน
โครงการปลาดุกร้า
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
รับอนุปริญา ปี 59
กีฬาสีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปี 59
เสริมสร้างความเเข็มแข็งชุมชนลักษณะเชิงพื้นที่
ห้องสมุดเคลื่อนที่ห้องเรียนบางขนทอง
โครงการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการสร้างนักขายมืออาชีพ การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 58
โครงการจิตอาสาบ้านกูวา หน่วยจัดสุไหงโกลก
โครงการอบรมหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงาน
กีฬาสีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปี 58
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวในนาร้างชุมชนบางขุนทอง
โครงการการส่งเสริมการปลูกผัดปลอดสารพิษ
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา
1 ทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนสตูล
แข่งขันกีฬา จ.ยโสธร

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th