ข่าวงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ การพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 24) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชากาจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 25) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 19) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2566 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 25) 29 พ.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 16) 29 พ.ค. 66
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 243) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 278) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 262) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 256) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 239) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชากาจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 337) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 314) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 276) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 265) 28 พ.ย. 65
กำหนดการรับอนุปริญญาบัตร ผู้จบ ปี 63 และ 64 (อ่าน 405) 10 ก.ค. 65
กีฬานักศึกษา 7 จังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 344) 09 ก.ค. 65
รับอนุปริญญา ของผู้สำเร็จ ปี 63,64 (อ่าน 365) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 398) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 308) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 333) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 318) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 316) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 320) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 357) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 302) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 284) 07 มิ.ย. 65
ปฎิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 323) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน กสศ. สาขาเกษตรและการแปรรูป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 404) 06 พ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 450) 13 เม.ย. 65
สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 417) 05 เม.ย. 65